پیش درامد


گروه چ برآمده از تجربیات و تفکر  سه مجسمه ساز، ساختاری است سیال و منعطف که به عنوان مفصلی تسهیلگر در اتصال هنرمندان به موقعیتهای عرضه و نمایش، نقش ایفا کرده و با هدف گسترش فضا برای حضور و مشارکت هنرمندان وایجاد رابطه فعال و موثر با جامعه تلاش مینماید.
رويداد پيش درآمد با همكاري گالري والي، سرآغاز  فعاليت اين مجموعه است

1400/02/15