ورکشاپ نقاشی با حضور استاد احمد آریامنش و الهام یزدانپناه در نگارخانه والی

ورکشاپ نقاشی با حضور استاد احمد آریامنش و الهام یزدانپناه در نگارخانه والی