ماضی استمراری

هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,درسا بسی


 

ماضی استمراری
برای بیان کاری که در گذشته به صورت پیوسته ادامه داشته یا بارها تکرار شده است
طریقه ساخت ماضی استمراری=می+ماضی ساده+ شناس
 

 ماضی استمراری

نمونه کارها