سرزمین گمشده

هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,نیلوفر بهشتی نس

 

سرزمین گمشده

انسان شدن ،

مجموعه ای است از سفرهای پر سر و رمز در اعماق سرزمین وجود  ،

که به کشف سرزمین گمشده ای می انجامد ،

که در حقیقت همان کالبدی است که در تمام طول شبانه روز

در آن به تجربه ی زندگی نشسته ایم ،

 

 سرزمین گمشده

نمونه کارها