هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,پریسا شبان

 
 طوفان زدگی


طوفان زدگی یک وضعیت است، که در آن هر چیز در نهایت وجودی خود بروز می کند.
 

 طوفان زدگی

نمونه کارها