هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,مینا رشیدی,سهیلا اینانلو,مریم بخشی زاده,سمیرا پورتقی,مرضیه جعفرپور,زهرا حسینی,زهره حسینی,سارا خرامان,محسن خلیلی قیدار,ناهید رضی پور,صفا کسایی,شیما کیقباد,مژگان طوسی,مهسا مهدی زاده,طیبه نافعی,وهاب یح

 

چاو یک

از ویژگیهای هنر در عرصه معاصر تنیدگی مدیوم های متفاوت برای بروز خلاق آن چیزی است که ویژگی انسان معاصر است. در این نمایشگاه مدیوم چاپ دستی به هر یک از ما کمک می کند که بیشتر به خود منشوری مان نزدیک شویم و دنیای چند وجهی پیرامونمان را با اختلاط مدیوم های متفاوت در آثارمان دیدنی کنیم. هر یک از آثار به مثابه یک خودنگاره، چندوجهی بودنمان را تایید می کند اگر چه عنوان نمایشگاهمان "چاو _( یک )" است.

 چاو یک

نمونه کارها