هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,صبا کفیلی,مهسا فتاحی,مریم کی بخت,مهری سراج,مونا شیرازی,فریبا دهقانی زاده,لی لی عامری,فربد الکائ

 

حیاط خلوت

خلوت از اغیار باید نه ز یار

 پوستین بهر دی آمد نه بهار

 واژهی حیاط، بر خالف معنای لغویش که به معنای دیوار و حصار میباشد ، در  معماری به عنوان ارتباط دهندهی چند فضا شناخته میشود . همچنین، علیرغم معنای لغوی  خلوت که بیانگر انزوا و تنهای است ، جامعه شناسان آن را فرآیندی پویا جهت تنظیم رابطه ی  فرد با دیگران میدانند . بنابراین، در این اثر میان رسانه ای، حیاط خلوت به عنوان فضای جهت بهبود ارتباط افراد با خود و دیگران شناخته شده است که حذف آن از زندگی امروزه ی ما، منجر به پیامدهای مخرب فردی و اجتماع گردیده است.

 حیاط خلوت

نمونه کارها