هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,باران احمدی را

 

بی مرگی

اول : جاودانگی ! چه سودای خامی

دوم : هرچه در طبیعت غرق شویم خلسه ای توام با خوف بر ما مسلط می شود .طبیعت های تاریک من از تمام آشفتگی ها صرف نظر می کند و تنها به ایجاد سکوت و خلا فکر می کند .

آخر: زمان در خلا نمی گذرد ! گویا تاریکی و خلا کیمیای بی مرگی را پیش چشمانمان آشکار خواهد کرد.

 بی مرگی

نمونه کارها