هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,سعیده حاتم

 

چیرگی
توصیف وضعیت تحمیلی است ,عامل فشاری که ممکن است از جانب غیر باشد یا خود شخص که منجر به خشونت ,تعرض و هراس از آسیبی قریب الوقوع می گردد
 

 چیرگی

نمونه کارها