چیرگی

چیرگی

چیرگی
 توصیف وضعیت تحمیلی است ,عامل فشاری که ممکن است از جانب غیر باشد یا خود شخص که منجر به خشونت ,تعرض و هراس از آسیبی قریب الوقوع می گردد
 

درباره هنرمندان : سعیده حاتمی

گزارش