نیمْ رخْ

نیمْ رخْ

به شیوه‌های گوناگونی می‌توان جهان را نظاره کرد و به شیوه‌های مختلفی می‌توان آن را درک کرد
هرگز هیچ دو‌نفری نم‌توانند ادعا کنند که با نگریستن به امر واحد از منظری یکسان به درکی مشابه از آن چیز دست یافته‌اند.
کنار هم گذاشتن دریافت‌های متنوع از یک امر، همچون قطعات یک جورچین، می‌تواند ما را به درکی جامع از آن امر رهنمون شود.
جامعه، امری‌ست متکثر ومتشکل از اجزاء متنوع. کارنمای نیم رخ تلاشی‌ست برای کنار هم گذاشتن دریافت‌های متنوع ما از جامعه با تکیه بر نظاره‌ی چهره انسان بعنوان واحد موثر در یک جامعه متکثر در وجهت تولید سندی بصری از انسان امروز و جهانی که در آن زندگی

گزارش