نجوای بی بختی فروردین ماه 1394

نجوای بی بختی فروردین ماه 1394

نجوا، صدایی نرم و آهسته که در اغلب فرهنگ های آیینی همواره ناپیدا، اما حاضر است. از زنی به زنی دیگر، از مادری به دختر اش و از خواهری به خواهری، تا مگر شاید گشایشی کند بر بختِ پیش رو. کلماتی در هم تنیده، پیچ خورده و گنگ، که هم چون بختکی  سنگینی    می کند بر دخترکان سپید پوشِ از حجله تا گور. بختی که همواره پیش رو می ماند هم چون سایه ای گریزان و ما خیره و خاموش میان ،بی بختی.

   مژگان حبیبی
       بهار 94


درباره هنرمندان : مژگان حبیبی

 • 50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
  50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
  50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 70 * 70 سانتی متر، ترکیب مواد
  70 * 70 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 70 * 70 سانتی متر، ترکیب مواد,,70 * 70 سانتی متر، ترکیب مواد,
  70 * 70 سانتی متر، ترکیب مواد,,70 * 70 سانتی متر، ترکیب مواد,
 • 54 * 80 سانتی متر، ترکیب مواد
  54 * 80 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 70 * 95 سانتی متر، ترکیب مواد
  70 * 95 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 70 * 95 سانتی متر، ترکیب مواد
  70 * 95 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 70 * 95 سانتی متر، ترکیب مواد
  70 * 95 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 70 * 95 سانتی متر، ترکیب مواد
  70 * 95 سانتی متر، ترکیب مواد

گزارش