آثار رضا علینوری

آثار رضا علینوریدرباره هنرمندان : رضا علینوری

  • الله، ترکیب مواد روی بوم، ۱۰۰X۱۰۰ سانتیمتر
    الله، ترکیب مواد روی بوم، ۱۰۰X۱۰۰ سانتیمتر
  • شمسه، ترکیب مواد روی بوم، ۱۳۰x ۱۳۰ سانتیمتر
    شمسه، ترکیب مواد روی بوم، ۱۳۰x ۱۳۰ سانتیمتر
  • عشق، ترکیب مواد روی بوم، ۱۲۰x۱۲۰ سانتیمتر
    عشق، ترکیب مواد روی بوم، ۱۲۰x۱۲۰ سانتیمتر

گزارش