رابطه نامشترک آبان ماه 1393

رابطه نامشترک آبان ماه 1393

در زندگی مشترک موقعیت هایی وجود دارند که فاقد خاصیت اشتراک پذیری هستند مانند تخم مرغی خام  که بخواهید آنرا به دو نیم مساوی تقسیم کنید نتایج مایوس کننده ایی خواهد داشت.بنابراین برای حفظ رابطه یک نفر به نفع دیگری از داشتن موقعیت برتر انصراف می دهد و در طبقه پایین تر می نشیند و تا روز آخر حسرتی پنهان را با خود حمل می کند.  اما در میان زباله ها به دنبال چیزی برای بازیافت می گردد. • بدون عنوان
  بدون عنوان
 • بدون عنوان
  بدون عنوان
 • بدون عنوان
  بدون عنوان
 • بدون عنوان ,
  بدون عنوان ,
 • بدون عنوان
  بدون عنوان
 • بدون عنوان
  بدون عنوان
 • بدون عنوان
  بدون عنوان
 • بدون عنوان
  بدون عنوان
 • بدون عنوان
  بدون عنوان
 • بدون عنوان
  بدون عنوان

گزارش