خطکشان اسفندماه 1396

خطکشان اسفندماه 1396

عشق قوه محرکه همه کائنات است و در همه اجزای هستی جاریست.
اتصال به چرخه هستی و عشق ورزیدن به ابدیت لایتناهی راه رستگاری و نجات انسان است. تلاش من بر این است که به نوعی با کائنات هماهنگ شوم و به این تنها دلیل انسجام متصل شدم زیرا که فاصله میان جهان و جانِ جهان است که انسان حضور خود را در کائنات تجربه می کند.
این آثار، خودِ من است که در اعوجاج های تاریک ناخودآگاهم سعی در رسیدن به خودآگاهی دارد، روایتی از نور و هستی است.
 

درباره هنرمندان : حامده مشیتی

 • 75 * 90 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
  75 * 90 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
 • 85 * 70سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
  85 * 70سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
 • 75 * 90سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
  75 * 90سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
 • 90 * 75سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
  90 * 75سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
 • 160 * 87سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
  160 * 87سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
 • 91 * 76 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
  91 * 76 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
 • 90 * 90 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
  90 * 90 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
 • 90 * 90 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
  90 * 90 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
 • 110 * 130 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
  110 * 130 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
 • 135 * 135 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
  135 * 135 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
 • 90 * 120 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
  90 * 120 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
 • 120 * 90 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
  120 * 90 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
 • 190 * 88 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم
  190 * 88 سانتی متر ، ترکیب مواد روی بوم

گزارش