رویای قلم دی ماه 1394

رویای قلم دی ماه 1394درباره هنرمندان : احمد محمد پور

 • 150 * 100 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  150 * 100 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 150 * 100 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  150 * 100 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 100 * 50 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  100 * 50 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 160 * 110 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  160 * 110 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 160 * 110 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  160 * 110 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 140 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  140 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 140 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  140 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 120 * 80 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  120 * 80 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 70 * 160 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  70 * 160 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 140 * 110 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  140 * 110 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 120 * 90 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  120 * 90 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 130 * 95 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  130 * 95 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 110 * 75 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  110 * 75 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم

گزارش