عروسک ها دی ماه 1395

عروسک ها دی ماه 1395

مجموعه  عروسکها  روایت انسان معاصر است که در یک دگردیسی و استحاله ی سوبژه وار به یک شی مصرفی و مصرف گرای تک ساحتی تبدیل گشته است.
 

درباره هنرمندان : سیامک عزمی

 • 200 * 150 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  200 * 150 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 40 * 50 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  40 * 50 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 40 * 50 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  40 * 50 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 70 * 50 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  70 * 50 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 70 * 50 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  70 * 50 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 80 * 80 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  80 * 80 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 150 * 150 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  150 * 150 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 200 * 150 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  200 * 150 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 120 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  120 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 200 * 150 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  200 * 150 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 150 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  150 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم

گزارش

جهان معاصر صحنه ی حراج بزرگی است که بستر مناسب و طنز آمیزی برای تنزل مقام انسان  به یک عروسک شی واره ی قابل خرید و فروش میباشد.
فرم و رنگ در این مجموعه به لایه های درونی تری از این ماجرا اشاره دارد. نمادها و نشانه های بصری ، گاه بصورت واضح و گاه با ابهام چند سویه ای مخاطب را به این کارناوال هزار رنگ ، هزار مصرف  دنیای امروز  ارجاع میدهد.
مجموعه عروسکها حکایت گمگشتگی نیازهای حقیقی بشر امروز در تکثیر فرآیندی است که در آن انسان خود را با کالایی که استفاده میکند میشناسد و میشناساند.
 سیامک عزمی