عشق شادی است دی ماه 1394

عشق شادی است دی ماه 1394

عشق شادی است
عشق آزادی است
عشق آغاز آدمی زادی است...


درباره هنرمندان : احمد آریامنش

 • 120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا
  120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا
 • 120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا
  120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا
 • 120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا
  120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا
 • 120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا,,120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا,,120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا,,120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا,,120 * 120 سانتی متر ، اکریلی
  120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا,,120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا,,120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا,,120 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا,,120 * 120 سانتی متر ، اکریلی
 • 200 * 135 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا
  200 * 135 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا
 • 120 * 100 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا
  120 * 100 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا
 • 120 * 100 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا
  120 * 100 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا
 • 135 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا
  135 * 120 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا
 • 150 * 100 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا
  150 * 100 سانتی متر ، اکریلیک روی ورق طلا

گزارش

آری عشق نام دیگر انسان است که به او سلوک را می آموزد و همانند کلام د لنشین ه.الف. سایه بر آن است که آزادی
را به زنجیرهای قلب ما میهمان کند. آری عشق شادی است چراکه از ازل پرتو آن آفرینش را به سجده کشانده است...
این شیوه سحرآمیز را هوشنگ ابتهاج با کلام ترنم انگیز خود بیان نمود و من نیز بر آن شدم که در بزم حروف با اعجاز
مهر و نور این شکوه دل نشین را به تصویر درآورم. چرا که جای عشق در این دنیا که چیزهای اضافی زیاد دارد بس
خالی است.
مولانا م یگوید: عشق اسطرلاب اسرار خداست میزانی است برای سنجش و شناخت خدا در دل انسان مهجور ماند هی امروز.
عشق امید است و آزادی و بیانی شکوهمند در راستای نجات انسان معاصر. حضرت عشق را با طناز یهای خط کرشمه
با ماهیتی طلایی که شاخصه ی این خط است تصویر کردم چراکه هر دو زبان حال یکدیگرند. خط کرشمه بیان
معجز هآسای عشق است و این عشق است که گا مهای ب یمحابای او را در بوم م یداند. طراحی و چیدمان این عناصر
پیام آور نوعی رهایی است چراکه در این نگاه آموز ههای قبلی عقل به قلب هنرمند م یرسد و هنرمند بااحساسی برتر
حروف را با عصای معجز هگرش بر صفحه ی بوم م یریزد. عشق و کرشمه هر دو م یخواهند سکوت قبل از آفرینش
باشند ب هنوعی صدا و معجزه ای تازه را نشان دهند و بزرگ ترین ناسپاسی انسان را نسبت به عشق ترمیم کنند. چراکه
صدای انسان به خدا نزدیک نخواهد شد مگر آن که چون او شادی آور و لطیف باشد. عشق نجا تدهنده است ، که مثل
خیلی چیزهای این دنیا با شتاب اتفاق م یافتد...