بدون عنوان اردیبهشت ماه 1394

بدون عنوان اردیبهشت ماه 1394

دنیای انتزاعی در هنر مدرن همیشه ایده آل هایش را در هندسه جستجو می کرده که در بسیاری از سبک های آن مثل کوبیسم و کنستراکتیویسم تجلی یافته است. سلطان اشکال هندسی در همه این جریان ها "مربع" است؛ شکلی منظم، قاطع، آشکار و باثبات که براحتی با مستطیل قاب ترکیب می شود. به اعتقاد من همه این ویژگی ها جلوه ایست از یک تلقی مردانه که به دنیای ساختارهای منظم و ترکیب های پایدار تعلق دارد. 
 
 

 • 180 * 140 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  180 * 140 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 186 * 140 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  186 * 140 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 180 * 140 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  180 * 140 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 180 * 146 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  180 * 146 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 180 * 140 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  180 * 140 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 183 * 140 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  183 * 140 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 180 * 140 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  180 * 140 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
 • 180 * 140 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم
  180 * 140 سانتی متر ، اکریلیک روی بوم

گزارش

 
اما هسته اصلی تصاویر من "مثلث" است که برعکس بی نظمی، ناپایداری، تزلزل و ناسازگاری را تداعی می کند و از همین رو ممکن است به گرایش های زنانه نسبت داده شود. خطوط، زوایا و مثلث ها در این آثار آکنده از تنوع در شکل و رنگ بوده و هرگز ساکن و آرام نیستند. طبیعت پویا و بی قرار آنها مشتاق به رهایی است همچنانکه از سکون  و پایداری خطوط راست گوشه و زوایای قائمه در آنها خبری نیست. درگیری مثلث ها، خشونت خطوط و ستیز زوایای تیز یک ایده در فرم و ترکیب نیستند بلکه به مفاهیمی مرتبط با حرکت، سیالیت و پرواز اشاره دارند. آنها از دنیای فرمالیستی نقاشی مدرن بدور بوده و بیشتر به کنایه های مفهومی خود وابسته هستند. 
 
در نقاشی من واژگان یک زبان می شوند و با شکل و رنگ و حرکتشان بر مفاهیم متنوعی دلالت می کنند؛ مفاهیمی متضاد که اغلب ابعاد مختلف حیات انسانی را تداعی می کنند. مفاهیمی چون آرامش و هیاهو، تهاجم و دفاع، اسارت و رهایی، جاذبه و دافعه، نرمش و خشونت، لذت و درد و ...  سرنوشت محتوم سطوح شناور و حجم های معلق در این آثار پایانی است بر احساس آرامش، پایداری و سکون و آغازی برای حرکت یورش پرواز و ستیز و رهایی