بدون عنوان شهریور ماه 1395

بدون عنوان شهریور ماه 1395


هستی و نیستی
در حال حاضر براین عقیده ام که می نگارم، نه  در آن زمان که می خوانی، شاید بهتر باشد به آن شک کنی.
من می نقشم؟ نه ...
من می ترسیمم؟نه.....
من می رنگم؟ نه.....
من می آفرینم آری.....
 این نوعی از ..... میباشد که من از سر ناچاری به آن نقاشی می گویم
 

درباره هنرمندان : حمید حمیدی

 • 70 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
  70 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 100 * 100 سانتی متر، ترکیب مواد
  100 * 100 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 100 * 100 سانتی متر، ترکیب مواد
  100 * 100 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
  50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
  50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
  50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
  50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 150 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
  150 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
 • 20 * 70 سانتی متر ، ترکیب مواد
  20 * 70 سانتی متر ، ترکیب مواد
 • 70 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
  70 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
 • 155 * 75 سانتی متر ، ترکیب مواد
  155 * 75 سانتی متر ، ترکیب مواد
 • 70 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
  70 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
 • 70 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
  70 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
 • 50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
  50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد
  50 * 50 سانتی متر، ترکیب مواد

گزارش