هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط امیر کبیرنژاد

 

کی رسیم آخر به سیمرغ رفیع

 منطق الطیر

نمونه کارها

منطق الطیر

منطق الطیر

منطق الطیر

منطق الطیر

منطق الطیر

منطق الطیر

منطق الطیر

منطق الطیر