هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط مجتبی روحانی

وزن باد

باد هواست تمام تلاشی که انسان در طول تاریخ برای پایان دادن به جنگ کرده است.

امیدی کودکانه و تصویری دلگرم کننده از صلح که زیباییش دست و پا زدن برای رهایی از سیاهی را توجیح می‌کند

دست و پا زدن برای آنچه که باور نداریم یا شاید تعداد آنهایی که باور داریم آنقدر کم است که نمی‌توانیم این بار را بکشیم

رهایی از بهای سنگینی که در طول تاریخ برای جنگیدن داده‌ایم به رویا می‌ماند.

 وزن باد

نمونه کارها