تمنای ناتمام

هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط رایحه سجادیان

تمنای ناتمام

تمامی هنجارها بر جغرافیایی کاغذی، خطوط‌ند. بر این محدوده‌ی اسارت، دست بر تمنا و رنج‌های ناتمام، ریسمانی‌ست بلند ...

 تمنای ناتمام

نمونه کارها