اختلال چن‍‌دگانه

هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط سمانه اسحاقی

اختلال چندگانه

اگر زندگی یک فریم نامنقطع باشد، بروز اختلال در آن شکلی از پارازیت را پدید می آورد. غریبۀ تازه واردی که خود را تحمیل کرده و بر آن است تا از راه ایجاد نقصان، پیوستگی زندگی را تهدید کند. این موجود مزاحم قرار است در ما برای همیشه یا دست کم برای مدتی طولانی خانه کند. بنا به تجربۀ شخصی ام این ناگزیری بیش از همه وقت ما را  در مواجۀ عریان با اضطراب مرگ یا بهتر است که بگویم هراس از زندگی ناکرده و کارهای نیمه تمام قرار می دهد. شاید کمتر چیزی بتواند این طور امکان دوباره به چنگ آوردن زندگی و حرکت و ساختن را مسیر بکند. کارهای این دوره برای من به نوعی با تلاش برای بازپس گیری اصالت زندگی توأمان شده. از این رو کوشیده ام تا نه فقط در خود بلکه با جستجوی اشکال دیگر اختلال در محیط پیرامون به این ضرورت بی چون چرا پاسخ بدهم.

 اختلال چن‍‌دگانه

نمونه کارها