هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,ماهور میر شکا

 

چیدمانی از ماهور میر شکاک 

 امن و امان

نمونه کارها