هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,آهو حامد

 

چهارگاه

در 4 فصلِ مستقل، روایتی موجز و موثر است که میکوشد با محوریت قراردادن یک ایده، نمایانگر آخرین دستاوردهای هنرمند باشد.                

  گروه چ

 چهارگاه

نمونه کارها