هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,هدیه خانعل

 

بلوک 48

همیشه این مبارزه بین انسان و طبیعت برای من جالب بوده.که هر جا ما از ساخت و ساز دست میکشیم گیاهان شروع به رویش می کنند و هرگاه ما می سازیم گیاهان از بین می روند. این مبارزه هستی تا ابد ادامه دارد

 بلوک 48

نمونه کارها