هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,شکیلا شاه بخت

 

لاله-زار

سر همیشه مرا به خود جذب میکند، همچون متعالی ترین بخش بدن، در فرهنگ ها و ادیان نیز هویت و تقدس انسان در آن نمایان میشود، انحصار هر فرد همچون اثر انگشت. سر های مثله شده به قلمرو ابژه منتقل میشوند تا نقش قبلی خود را به عنوان مانا ترین بخش بدن از دست داده و شرایط فعلی بی جان خود را بپذیرند، همچون سرهای بی جان در تابلوهای ژریکو. همه سر ها بازتولید یک سر و یک هویت اند تا به سبب تعدد، هویت از دست رفته باشد، و به همین خاطر همه سرها ارزشی یکسان دارند درست به مثابه ابژه، همچون یک توپ. ورای شباهت فرمال، بازتولید و متریال صنعتی نیز این دو را به هم پیوند میدهد . با در کنار هم قرار گرفتن سر و توپ  پویایی و ایستایی درهم آمیخته می شوند

 لاله زار

نمونه کارها