هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,مرضیه کلانتر

 

خلوت

اغلب بیگانگی نسبت به محیط واطرافیان موجب تنهایی می شود. این احساس یکی از آسیب پذیرترین حالات انسانیست.

تنهایی به شیوه های گوناگون بر انسان و رفتارش تاثیر می گذارد.

این مجموعه تفسیر آزادی است از تنهایی انسان در مواجهه با محیط پیرامون وخود تنهایی.

در آثار پیش رو سعی بر آن بوده که با خلق فضایی آرام، تمرکز بر روی مفهوم باقی بماند، بی آنکه مفهوم قربانی شیوه بیان شود.

 

                                                                                                کاوان هازلی

 خلوت

نمونه کارها