هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,مهسا رجب

 

شــکاف

درباره ی در ک موقتی بودن ساختار بدن، که نه تنها با گذر عمر و تاثیرات روانی و جراحی های خواسته و ناخواسته تغییر می کند؛ بلکه حتی با لحظه ای قرار گرفتن در نور وسایه دگرگون می شود. و ما برای ترمیم این شکاف ها با جهانی متفاوت روبرو می شویم که این کنش و واکنش را به زبانی دیگر تشریح می کند.

 شــکاف

نمونه کارها