از سنگ می روید

هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,آرش علی محمدی,مهدیه کواکب پنا

 

از سنگ می روید

هر چه سخت تر، جان سخت تر.

 از سنگ می روید

نمونه کارها