هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,سیاوش حاتم,درسا بسیح,آنیتا هاشمی مقدم,پرستو شابختی,سارا عمو هاشم,حورا نعیم

 

سطح مشترک

آنچه در بستر این سطح

به اشتراک گذاشته ایم بازتاب برداشت هاى گوناگون ماست

از موضوعى واحد؛

امرى واقعى از دریچه خیال ما در هیات سطحى صیقلى زاییده مى شود تا در برابر دیدگان شما خیالى دیگر بیافریند.

 سطح مشترک

نمونه کارها