هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,فرهاد رضایی,کامران مشک زاد,مهرزاد لعلی,مجتبی رمزی,پریدخت مشک زاد,سید محمد صادق موسو

 

 

دیگری

در ساحت اندیشه، واژۀ «دیگری» در معناهای گوناگونی تبلور می‌یابد. دیگری،گاه به معنای «غیر از خود» و گاهی در تعریف «هستی» نمایان می‌شود و گاه نیز بخش پنهانی از «خویشتن خویش» است.

گویی «دیگری» جرقۀ کوچکی‌ست در اتاق تاریک بازشناسی ما از خود، که می‌تواند تبدیل شود به ‌شعله‌ای فراگیر و نوری که زوایای پنهان ذهن را آشکار می‌کند، چراکه به قول باختین: «همیشه فهم ما از چیزی بر اساس رابطۀ آن با دیگری شکل می‌گیرد.»

دریدا بر این نکته تأکید دارد که هر نظامی (چه زبانی، چه هویت فردی به نام من و غیره) بدون قرار دادن «دیگری و خود» بی‌معنی‌ست. همیشه دیگری درون خود حضور دارد و فردیت یا هویت فردی بدون جاگذاری دیگری مفهومی انتزاعی و ناممکن است.

 دیگری

نمونه کارها