هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,دانیال برزگر,مهسا لیلابی,نسیم میرزایی,سمیرا پهلوانی,زیبا رسولی مدن

 

آن سوى کوه

آن چه پیش روى است، خیالى است ساده از آن سو، که ما نمیدانیم.

حاصل، از شنیده هاست که

چنین است و چنان

 

 

 آن سوى کوه

نمونه کارها