سال های خشک

هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,درسا بسیح,عاطفه ترمشیر,آنیتا هاشمی مقدم,فربد فروان,سهیل راد,فاطمه ترمشیر,سپهر انور

 
سالهاى خشک
"انچه در این سالهاى بى بار به بار امد"

 

 سال های خشک

نمونه کارها