هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,بهداد لاهوتی,مجتبی امینی,فرزانه حسینی,ایمان صفای

 
پیش درآمد
یک حرکت آغازین یا آغازگر به سوی مذاکرات، یک رابطه جدید، یک توافق نامه و .... یک پیشنهاد رسمی یا غیر رسمی.
 
                                                                                                                                                               به انتخاب گروه چ  
 

 پیش درامد

نمونه کارها