هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,آنیتا هاشمی مقد

 

پوسته

بیرونی ترین بخش پوست / بخش کوچکی از پوست که بافته های آن مرده است و از بقیه پوست جدا می شود.

 پوسته

نمونه کارها