بهار/تابستان/ پاییز/ زمستان

هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,هدیه خانعل

 

بهار/تابستان/ پاییز/ زمستان

صدایی که می‌شنوید، اپیزود27 از رادیو دیو با عنوان "دلواپسی های نخست: چرا زندگی
 می کنیم؟" است، که با اجازه ی ایشان پخش میشود

 بهار/تابستان/ پاییز/ زمستان

نمونه کارها