هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,فاطمه (آزاده) مجید

 
 
امنیت نرم

به معنای رهایی از تهدیدات غیرنظامی، چالش هایی مانند مشکلات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... است.
چیدمان حاضر، جهانِ برساخته هنرمند است.
جهانی تنیده از بیم و امید و دعوتی است به حضور،  تامل و سکوت .
اشتیاقِ تجربۀ امنیت با لمس هزار توی نا امنی.
 
 
 
نگار نادری پور
 

 امنیت نرم

نمونه کارها