هنرمندان شرکت کننده

ارائه گروهی آثار توسط ,کیوان روشن بی

 

دو

در حقیقت مفهومی به اسم "من" وجود ندارد ، این " ما" هستیم .

(جمعیت کنونی کره زمین 7.814.750.863 )

 دو

نمونه کارها