باران احمدی راد

باران احمدی راد

نمایش بیشتر

بیوگرافی

باران احمدی راد متولد : تهران – سال ۱۳۶۷ فارغ التحصیل کارشناسی نقاسی دانشگاه ه رن تهران سوابق ه رنی: نمایشگاه انفرادی : نمایش انفرادی با عنوان یب مریگ –گالری والی – ۱۳۹۸ نمایشگاه گروهی : نمایشگاه گروهی چاپ دس یت – گالری آرتیبیشن - ۱۳۹۸ نمایشگاه گروهی چاپ دس یت – گالری تم – تهران – ایران ۱۳۹۸ نمایشگاه نقاسی نخست ری سالانه آرت یب – گالری فرمانفرما – تهران – ایران - ۱۳۹۸ ششم ری سالانه چاپ دس یت گالری لاله – تهران – ایران ۱۳۹۸ نمایشگاه گروهی با عنوان واریاسیون ، گالری آ ، تهران ایران - ۱۳۹۷ نمایشگاهگروهیباعنوانوادیان–گالریکنستکیوسک -سنتگالنسویس-۱۳۹۷ نمایشگاه گروهی با عنوان آن سوی دیوار ، گالری دارگون – تهران ، شناز ، کرمان ،اصفهان ، یزد ، ارومیه - ۱۳۹۷ پنجم ری سالانه چاپ دس یت ، گالری لاله – تهران – ایران ۱۳۹۶ نمایشگاه گروهی با عنوان خاموسی ، گالری آ ، تهران – ایران - ۱۳۹۶ چهارم ریسالانهچاپدسیت،گالریلاله–۱۳۹۵تهران–ایران نمایشگاه گروهی با عنوان یب تاب - گالری زیر زم ری دستان ، پروژه های بنون از دستان – تهران - ایران ۱۳۹۵ نمایشگاه گروهی نقاسی نگار خانه دانشگاه ه رن – تهران – ایران ۱۳۹۳