خیمه شب بازی شهریور ماه 1394

خیمه شب بازی شهریور ماه 1394

ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز
از روی حقیقتی نه از روی مجاز
یک چند در این بساط بازی کردیم
رفتیم به  صندوق عدم یک یک باز                                   

 عمر خیام نیشابوری
 


درباره هنرمندان : حمید جعفری شکیب

 • 100 * 100 سانتی متر، ترکیب مواد
  100 * 100 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 100 * 100 سانتی متر، ترکیب مواد
  100 * 100 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 120 * 100 سانتی متر، ترکیب مواد
  120 * 100 سانتی متر، ترکیب مواد
 • 100 * 120 سانتی متر ، ترکیب مواد,,120 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد,
  100 * 120 سانتی متر ، ترکیب مواد,,120 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد,
 • 120 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
  120 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
 • 120 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
  120 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
 • 100 * 120 سانتی متر ، ترکیب مواد
  100 * 120 سانتی متر ، ترکیب مواد
 • 120 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
  120 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
 • 120 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد
  120 * 100 سانتی متر ، ترکیب مواد

گزارش

آنچه که توسط "حکیم عمر خیام"  در این رباعی به نظم در آمده است، در واقع بعدی از زندگی حقیقی است که بسیاری از ما در مقاطعی از زیست مان آن را تجربه می کنیم. ملموس بودن این احساس از سویی و از سوی دیگر، جهان بینی آزاد وسیال خیام، مرا بر آن داشت تا این شعر، دستمایه آثارم در این دوره کاری قرار گیرد. در روند اجرای آثار، با حذف قلم مو و جایگزینی ماسه های رنگی و خمیر کاغذ و ایجاد زمینه ای بافت دار، بستری مناسب برای حرکت خطوط فراهم آمد، تا هر چه بیشتر فضای آزاد و سیال طراحی در آثار احساس شود.