به سوی آغاز وحشی اردیبهشت ماه 1395

به سوی آغاز وحشی اردیبهشت ماه 1395

طبیعت با تمام زخم هایش
ما را فرا می خواند
تا دریابیم ودوستش بداریم
وما اغشته به بوی سرب می گذریم
تا زیر پوست روشنش لانه کنیم !
 

 • 79* 120 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  79* 120 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
 • 100* 150 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  100* 150 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
 • 80* 150 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  80* 150 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
 • 100* 150 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  100* 150 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
 • 120* 150 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  120* 150 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
 • 30* 40 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  30* 40 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
 • 30* 40 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  30* 40 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
 • 80* 100 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  80* 100 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
 • 80* 100 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  80* 100 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
 • 100* 80 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  100* 80 سانتی متر ، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم

گزارش