پستوی زندگی بهمن ماه 1392

پستوی زندگی بهمن ماه 1392

من تكه اي از آينه اي هستم كه از طرح و شكل واقعي آن اطلاعي چنداني ندارم. با وجود اين، هرچه هستم، مي توانم نور را به تاريكترين نقاط عالم، به سياه ترين نقاط قلوب انسانها منعكس كنم و سبب تغيير بعضي چيزها در برخي از انسانها گردم.
شايد ديگران نيز متوجه اين كار شوند و همين كار را انجام دهند. اين دقيقا همان چيزي است كه من به دنبال آن هستم. اين معني زندگي من است.
 

درباره هنرمندان : مریم چتر زرین

 • 120 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  120 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 120 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  120 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 120 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  120 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 120 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  120 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 120 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  120 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 120 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  120 * 120 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 150 * 100 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  150 * 100 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 150 * 100 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  150 * 100 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
 • 150 * 100 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم
  150 * 100 سانتی متر ، رنگ روغن روی بوم

گزارش